y

Templomok
Intézmények

> KERESZTELÉSI KÉRELEM

> ELSŐÁLDOZÁS KÉRELEM

> BÉRMÁLKOZÁS KÉRELEM

------------------------------

Adószám:
19982854-1-06

Bankszámlaszám:

10700062-66952396-

51100005

ruzsa

ottomos

pusztamerges

Üdvözöljük az Urunk Színeváltozása Plébánia oldalán!

 

 

Az MKPK közleménye

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a koronavírus járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig a következő rendelkezéseket lépteti életbe. hacsak az illetékes megyéspüspök másként nem rendelkezik:

1. A templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.

2. A paptestvéreket kérjük, hogy továbbra is tartsanak templomainkban vagy megfelelő kápolnában szentmiséket, tanúságot téve arról, amit a Katolikus Egyház Katekizmusa is tanít, hogy az Eucharisztia az Egyház életének középpontja (KEK 1343.). A már felvett miseszándékok így, sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők (CIC 1309. k.). A híveket pedig arra bátorítjuk, hogy otthonról kapcsolódjanak be a szent cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus áldozatával (KEK 1369.).

3. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli meg, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.). Ezt a felmentést – a fertőzés elkerülése céljából – a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ordináriusai megadják.

4. A jelenlegi kivételes helyzetben is érvényesek a Katekizmusban (KEK 2183.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. §) található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal – a Szentírás olvasásával, zsolozsma végzésével vagy más imával – egyénileg vagy a családban. Több helyen van online miseközvetítés. A közszolgálati televízió vasárnap és ünnepnapokon szentmisét közvetít azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek azok, akik most nem tudnak részt venni vasárnapi szentmisén. A közvetítések rendjéről felületeinken tájékoztatást adunk.

5. A betegellátás és a gyóntatás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében is mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel – szintén visszavonásig, azonnali hatállyal – lehetővé tesszük az általános feloldozás megadását (CIC 961–963. k.).

6. Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kövessük az állami előírásokat. A hatóságokkal mindenben működjünk együtt és legyünk figyelemmel az általuk adott általános irányelvekre.

7. A plébániai és a szerzetesközösségeket arra bátorítjuk, hogy – a járványügyi hatóságok előírásainak megtartása mellett – szervezzék meg a folyamatos imát a járvány érintettjeiért.

Jelen rendelkezés Magyarország latin szertartású egyházmegyéire érvényes.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Idős paptestvéreinket tisztelettel kérjük, hogy ebben a helyzetben különösen vigyázzanak egészségükre.

Budapest, 2020. március 17.
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

 

 

 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 22-étől bizonytalan időre szünetelteti a nyilvános miséket. Ezért hirdetem a Kedves Testvéreknek, hogy a felvett szándékokat elmondom, s azokon a napokon, amiken nincs miseszándék a hívekét és a járványveszély mielőbbi megszűnéséért misézek.

Kedves Testvérek!
Ha a szentmiséken ne is tudnak részt venni, de kérem, hogy imádkozzunk az Úrhoz és kérjük a Boldogságos Szűz Mária közbenjárását családjainkra, szeretteinkre, községeinkre, hazánkra, a világra.

Imával és együttérzéssel:

Negyela Zoltán
plébániai kormányzó

 

Urunk Színeváltozása Templom

Szentmise : vasárnap 10 óra
hétfőn az idősek otthonában 15 órakor


 

 

 

 

 

Kisboldogasszony - Öttömös

Szentmise: vasárnap 11.30 óra

 

 

 

 

 

 

Nagyboldogasszony - Pusztamérges

Szentmise: vasárnap 8.30 óra

Minden első pénteken reggel 8.00 kor van szentségkitétellel és egész napos szentségimádás 16.00 óráig

 

 

 

Plébános: Negyela Zoltán

Szül.: Szabadka, 1986. , Papsz.: 2010. június 19. Szeged.

Segédlelkész:
2010-től Gyulán, 2011-től Csongrádon, 2012-től Szentesen.
2013-tól plébániai kormányzó Ruzsán.
2017-től a Magyar Kánonjogi Társaság tagja.

Tanulmányok:
Katekéta-lelkipásztori munkatárs BA szak (Eger-Szeged) 2009.
Hittanár-nevelőtanár MA szak (Szeged) 2012.
Katolikus Kánonjogász MA szak (Budapest) 2012.
Katolikus Teológus (Szeged) 2013.
Pasztorális tanácsadó - Karitásztudomány MA szak (Szeged) 2014.
Teológiai Bakkalaureátus  (Szeged-Budapest) 2015.
Közokt. vezetői pedagógusi szakvizsga (Szeged)  2016.
Kánonjogi szaklicenciátus (Budapest) 2016.
Gyakorlatvezető mentorpedagógus szakvizsga  (Szeged) 2017
Tanügyigazgatási pedagógusi szakvizsga - Budapest 2019.

Ösztöndíjak:

Köztársasági Ösztöndíj 2008/2009

Köztársasági Ösztöndíj 2009/2010

Campus Mundi Ösztöndíj - RÓMA 2018

Campus Mundi Ösztöndíj - RÓMA 2019.


Ruzsai Egyházközségi Képviselő Testület tagjai:

Bodor Ibolya
Chiliciuc Valér Valentin
Gyuris - Vetró Klára
Kovács Károly
Kuris István László
Míg Vendel
Míg Zsolt
Sánta Gizella
Szécsi Mónika
Szöginé Ördögh Orsolya
Sztarek Sándorné
Tanács Józsefné
Tikviczki Sándor
Tóth László


Pusztamérgesi Egyházközségi Képviselő Testület tagjai:

Daka Jánosné
Kuris István László 
Ótott-Kovács Benő 
Szekeres Gáborné 
Szekeres Mária
Vincze Lászlóné


Öttömösi Egyházközség Képviselő Testület tagjai:

Csamangóné
Csonkáné Batiz Bernadett
Dobó Istvánné 
Kuris István László 
Tabit Brigitta
Papp Ferencné

Az éjféli szentmise minden évben más-más településen van megtartva: 21 órakor 22.30- kor és 00.00 órakor 

A nagyheti miserend a következőképpen alakul:

Nagycsütörtök - Öttömösön 17 órakor
Nagypéntek - Pusztamérgesen 17 órakor, Ruzsán keresztút 19 órakor
Nagyszombat - Ruzsán 20 órakor
Húsvéthétfő: 8-kor Pusztamérges, 9-kor Öttömös, 10-kor Ruzsán

November 1-én: 8.30 Pusztamérges, 11.30 Öttömös és 18 óra Ruzsán ünnepi szentmise.

November 2-án: 8-kor Pusztamérges, 9-kor Öttömös, 10 -kor Ruzsán

Templom búcsúk alkalmával és bérmálkozáskor mindig csak az adott templomban van szentmise már évtizedek óta a hívek kérésére, hogy Ők is elzarándokolhassanak.

Minden temetés előtt gyászmisét tartunk templomainkban.